Hong Kong to the mainland green, Hong Kong imports mainland, Hong Kong customs clearance, Hong Kong to send the mainland, Hong Kong goods transport to the mainland, China and Hong Kong logistics. Mainland exports to Hong Kong, container trailers transport Hong Kong terminals, the mainland declaration exports to Hong Kong